Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PATPOTTERY.PL

1. DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KUPUJĄCY - klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu.

SPRZEDAJĄCY - Artbazaar Faustyn Masiewicz, ul. Pośrednia 11, 03-259 Warszawa, NIP: 5271081094, REGON: 140518027, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Warszawa – Białołęka.
KONTO BANKOWE: 55 1140 2004 0000 3302 4218 2036

TOWAR– produkty prezentowane w sklepie Internetowym;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

DOSTAWA– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w zakładce Dostawa i płatności.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem patpottery.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego patpottery.pl;

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

USTAWA O KONSUMENTACH – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

DANE KONTAKTOWE
Artbazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-259 Warszawa,

e-mail: sklep@patpottery.pl

telefon: 513-018-770

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy patpottery.pl prowadzony przez Artbazaar Faustyn Masiewicz, ul. Pośrednia 11, 03-259 Warszawa, NIP: 5271081094, REGON: 140518027, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Warszawa – Białołęka.

2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, FireFox , minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patpottery.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego na wskazany w zamówieniu adres rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 

3. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na patpottery.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

3. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są:

- poprzez stronę internetową www.patpottery.pl

- pocztą elektroniczną pod adresem sklep@patpottery.pl

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.patpottery.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę zamówienia (w tym podatek VAT), sposób zapłaty, koszty dostawy zamówienia oraz czas realizacji zamówienia.

8. Klient finalizuje proces zamówienia poprzez użycie przycisku: „Złóż zamówienie”.

9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia).

10. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.

11. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

12. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu adres dostawy.

13. Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

 

4. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI

Dostępna forma płatnicza to: przedpłata na rachunek bankowy sprzedającego:

mBank 55 1140 2004 0000 3302 4218 2036
ArtBazaar Faustyn Masiewicz
ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa
Tytułem: numer zamówienia ……

Wszelkie koszty przelewu pokrywa NADAWCA przelewu.

Kupujący powinien zapłacić za towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, sprzedawca wysyła e-mail do kupującego z prośbą o opłacenie zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) zamówienie zostaje anulowane.

 

5. DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa towarów odbywa się na terenie naszego kraju pod adres wskazany w zamówieniu.

2. Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

 

6. WYSYŁKA TOWARU

1. Sprzedawca wysyła towar do kupującego w terminie ustalonym dla każdego towaru, uwidocznionym na stronie towaru.

2. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy przewozowej

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patpottery.pl com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ArtBazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-259 Warszawa.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany towar lub rozmiaru.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
— ArtBazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

 

8. REKLAMACJE

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sprzedwca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. 

Klient w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie: sklep@patpottery.pl

Klient wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Sprzedający zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a zwłaszcza od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.

Dane osobowe 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Artbazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-259 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres: ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto, numer telefonu oraz w niektórych przypadkach numer NIP)  podane w trakcie rejestracji oraz składania zamówienia są niezbędne nam do wystawienia dowodu sprzedaży oraz do zaadresowania przesyłki.

Dane te są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

- imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a. UPS
b. DPD

- imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie patpottery.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celów marketingowych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@patpottery.pl 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest: 

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

 Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@patpottery.pl 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: sklep@patpottery.pl 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności

 Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie.

 

Używanie cookies
Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są przez nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów.

Po zalogowaniu się (loginem i hasłem) na naszej stronie tworzona jest tak zwana sesja cookies, dzięki której są Państwo identyfikowani w trakcie wizyty. Po wylogowaniu się ze sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane.

Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klienta wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Warszawa, 20.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl