Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PATPOTTERY.PL

1. DEFINICJE

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KUPUJĄCY - klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu.

SPRZEDAJĄCY - Artbazaar Faustyn Masiewicz, ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa, NIP: 5271081094, REGON: 140518027, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Warszawa – Białołęka.
KONTO BANKOWE: 55 1140 2004 0000 3302 4218 2036

TOWAR– produkty prezentowane w sklepie Internetowym;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

DOSTAWA– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym w zakładce Dostawa i płatności.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem patpottery.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego patpottery.pl;

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

USTAWA O KONSUMENTACH – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

DANE KONTAKTOWE
Artbazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa,

e-mail: sklep@patpottery.pl

telefon: 513-018-770

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy patpottery.pl prowadzony przez Artbazaar Faustyn Masiewicz, ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa, NIP: 5271081094, REGON: 140518027, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej dla dzielnicy Warszawa – Białołęka.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Javy, FireFox , minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.4. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patpottery.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego na wskazany w zamówieniu adres rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Składanie zamówień wymaga uprzedniej rejestracji konta na w ramach Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym na jednej ze stron sklepu

3.3. Rejestracja konta Klienta jest darmowa.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Klient jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych, w szczególności adresu e-mail.

3.6. W momencie rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez sprzedającego.

3.7. Klient wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedającego, w celach realizacji procesu rejestracji na patpottery.pl oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3.8. Klient, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą, a także wydania polecenia usunięcia ich z bazy.

3.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w ust. 7 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację.

3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

4.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na patpottery.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

4.3 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.patpottery.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę zamówienia (w tym podatek VAT), sposób zapłaty, koszty dostawy zamówienia oraz czas realizacji zamówienia.

4.8. Klient finalizuje proces zamówienia poprzez użycie przycisku: „Złóż zamówienie”

4.9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia)

4.10. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy.

4.11. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia.

4.12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

4.13. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu adres dostawy.

 

5. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI

Dostępna forma płatnicza to: przedpłata na rachunek bankowy sprzedającego:

mBank 55 1140 2004 0000 3302 4218 2036
ArtBazaar Faustyn Masiewicz
ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa
Tytułem: numer zamówienia ……

Wszelkie koszty przelewu pokrywa NADAWCA przelewu.

Kupujący powinien zapłacić za towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, sprzedawca wysyła e-mail do kupującego z prośbą o opłacenie zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) zamówienie zostaje anulowane.

 

6. DOSTAWA TOWARU

6.1. Dostawa towarów odbywa się na terenie naszego kraju pod adres wskazany w zamówieniu.

6.2. Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

 

7. WYSYŁKA TOWARU

7.1. Sprzedawca wysyła towar do kupującego w terminie ustalonym dla każdego towaru, uwidocznionym na stronie towaru.

7.2. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji zamówienia.

7.3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy przewozowej

7.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patpottery.pl com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

8.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej, jednak nie jest to konieczne:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:
— ArtBazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić

8.4. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.


8.5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


8.6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8.7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres: ArtBazaar Faustyn Masiewicz ul. Pośrednia 11, 03-257 Warszawa

8.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

8.11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.13. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8.14. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne oraz w którym na życzenie Kupującego dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany towar lub rozmiaru.

 

9. REKLAMACJE

9.1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

9.2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe.

9.3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zwróci należność za reklamowany towar.

9.4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

9.5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sprzedwca podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

9.6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klient wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.

Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

Używanie cookies.
Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są przez nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów.

Po zalogowaniu się (loginem i hasłem) na naszej stronie tworzona jest tak zwana sesja cookies, dzięki której są Państwo identyfikowani w trakcie wizyty. Po wylogowaniu się ze sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane.

Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klienta wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Warszawa, 25.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl